Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Előzetes tájékoztató az óvodai felvételről

2018/2019-es nevelési évre

 

-       2018. április 9. (hétfő) 1630-tól szülői tájékoztató (csak felnőtteknek)

-       2018. április 10. (kedd) 930-1100 nyílt nap (felnőtteknek és gyerekeknek)

Csoportszobába belépéshez váltócipőt kérünk, szülőnek és gyereknek is!

 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája

1068 Budapest, Városligeti fasor 30.

 Felvételi szabályzata

a 2018/2019-es nevelési évre

 A Felvételi szabályzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, mely a Budapest Főváros Közgyűlése által kiadott alapító okirat alapján készült.

Közgyűlési határozat száma: 1457/2012 (VI.20.) Főv. Kgy.

A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: „Budapest, elsődlegesen Budapest Főváros Közgyűlés tagjai, a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói, Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények dolgozói gyermekeinek ellátása, a szabad kapacitás terhére további gyermekek ellátása”.

Mindezek figyelembevételével a Felvételi szabályzat a következőkre terjed ki:

 Az óvodai felvétel tudnivalói

A felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban lehet.

 A jelentkezés időpontja

Az óvodai felvételekről szóló Hirdetményben meghatározott napokon.

(20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet 20. § (1))

 A felvétel módja

Az óvodába jelentkező, illetve felvehető gyermekek számának tükrében. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehetők számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A felvételi bizottság tagjai: a fenntartó képviselője, az óvodavezető, az óvodavezető helyettese és az óvoda szülői közösségének képviselője.

 A szülők értesítésének módja

A felvételek lezárásáról az óvodavezető határozatban értesíti a szülőket. Az értesítés levélben történik, illetve a felvett gyermekek esetében hirdetmény formájában is.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4))

 

 

JELENTKEZÉSI LAP

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ

(csak a Budapest Főváros Közgyűlés tagjainak, a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóinak, Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények dolgozóinak kell kitölteni)

1./ A GYERMEK ADATAI:

NÉV:……………………………………………………………………………………..….

Születési idő:………………….év……………………………….. hónap…………nap

Lakáscím:……………………………………………………………………………..……

A gyermek az igénybevevő: gyermeke      unokája      egyéb rokona (aláhúzandó)

 

2./ AZ IGÉNYBEVEVŐ JOGOSULTSÁGÁNAK MEGJELÖLÉSE, ADATAI:

  • Budapest Főváros Közgyűlésének tagja,
  • Főpolgármesteri Hivatal dolgozója,
  • Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmény dolgozója (aláhúzandó)

NÉV:…………………………………………………………………………………………..

Munkahely megnevezése, címe:………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Foglalkozása:………………………………………………………………………………..

 

3./ A gyermek anyja neve:……………………………………………………………………..

Munkahely megnevezése, címe:……………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….…

Foglalkozása:………………………………………………………………………………...

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………..

Telefonszáma, egyéb elérhetősége:………………………………………………………

 

4./ A gyermek apja neve:……………………………………………………………….………

Munkahely megnevezése, címe:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Foglalkozása:…………………………………………………………………………………

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………..

Telefonszáma, egyéb elérhetősége:………………………………………………………

 Budapest,     év                      hó        nap

 

                   ……………………………….                            …………………………………

                  2. pontban szereplő aláírása                                        szülő aláírása

 Intézmény esetén a munkahely igazolása, javaslata:

 

 

Mellékletként csatolandó: orvosi igazolás

  

 

 

 

Mottó:

                                                             “Engem ne emeljen a magasba senki,

                                                              Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

                                                              Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani,

                                                              De érteni akar,

                                                              Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

“Birtalan Ferenc: Míg megnövök”

HITVALLÁSUNK:

A Játékvilág óvodai program nevelési hitvallását a fenti idézet líraian fejezi ki.

Küldetésünk a gyermekek személyiségének fejlesztése, testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek alapfeltétele:

-  A gyermekek minél többoldalú megismerése, megértése és feltétel nélküli szeretete;

- Az egyénileg különböző belső érési folyamatok figyelembevétele és a külső fejlesztő hatások tervszerű és céltudatos összehangolása.

Programunk a gyermekek és felnőttek együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek felett való érdekeit; a gyermekek a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ megismerése felé.

A felnőttek részéről ez tudatosan felépített és körültekintően kialakított folyamat; mely ismereteinek állandó bővítését, a világ történéseinek nyomon követését feltételezi.

A gyermekek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet:

- A tevékenységformákat úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat játékosan éljék meg;

- Játéktevékenység közben fedezzék fel környezetüket;

- Szabad, önindította módon játsszák ki magukból örömüket, bánatukat, vágyaikat;

- Játékos, felszabadult, örömteli érzésekkel adják át magukat az esztétikai hatásoknak;

- A munka jellegű feladatok játékosan komoly ellátásán és gyakorlásán keresztül jussanak el az iskolai feladatok “játszi könnyedségű” teljesítéséig.

Figyelemreméltó eleme programunknak a család és óvoda új szemléletű nevelőtársi-partneri kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.